• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vrede
De Heer Jezus herinnert ons aan het gebod: "Gij zult niet doden" (Mt. 5, 21). Hij bidt hiermee om vrede voor het hart en veroordeelt de dodelijke gramschap en de haat als immoreel: Gramschap is een verlangen zich te wreken. "Wraakzucht omwille van het kwaad van iemand die men moet straffen, is ongeoorloofd". maar het is lovenswaardig een straf op te leggen "ter bestrijding van de ondeugd en het handhaven van de rechtsorde". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II,158,1 ad 3 Als de gramschap zo ver gaat dat men bewust wenst zijn naaste te doden of zwaar te verwonden, dan is dit een ernstig vergrijp tegen de naastenliefde en betekent het een doodzonde: de Heer zegt: "Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht" (Mt. 5, 22).

De opzettelijk gewilde haat is in strijd met de liefde. De naaste haten is een zonde, wanneer men hem opzettelijk kwaad wenst te berokkenen. De naaste haten is een zware zonde, wanneer men hem opzettelijk zwaar kwaad wil berokkenen. "Welnu ik zeg u: bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw vader in de hemel..." (Mt. 5, 44-45).

Vrede is nodig om de eerbied voor het menselijk leven en de groei ervan mogelijk te maken. Vrede betekent niet slechts afwezigheid van oorlog en beperkt zich niet tot het in stand houden van het evenwicht tussen tegenovergestelde machtsblokken. Vrede op aarde kan niet tot stand komen zonder de bescherming van het persoonlijk eigendom, de vrije communicatie tussen de mensen, de eerbied voor de menselijke waardigheid van personen en volkeren, en van de toegewijde beoefening van de broederlijkheid. Zij is de 'tranquillitas ordinis', H. Augustinus, Civ. 19,13 'de rust van de orde'. Zij is het werk van de gerechtigheid Vgl. Jes 32, 17 en de vrucht van de naastenliefde. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 78. § 1-2

De aardse vrede is beeld en vrucht van de vrede van Christus, de Messiaanse "vredevorst" (Jes. 9, 5). Door zijn bloed, op het kruis vergoten, heeft Hij "in zijn eigen vlees de vijandschap gedood" (Ef. 2, 16). Vgl. Kol. 1, 20-22 Hij heeft de mensheid met God verzoend en van zijn kerk het sacrament van eenheid van de mensheid en van de vereniging met God gemaakt. "Hij is onze vrede" (Ef. 2, 14). Hij heeft hen "die vrede stichten" zalig verklaard (Mt. 5,9).

Zij die afzien van gewapend geweld en bloedvergieten en bij de verdediging van de rechten van de mens hun toevlucht nemen tot verdedigingsmiddelen die binnen het bereik van de zwaksten liggen, getuigen op die manier van de evangelische liefde, mits dit kan geschieden zonder inbreuk te plegen op de rechten en verplichtingen van anderen of van de gemeenschap. Ze leggen op legitieme wijze getuigenis af van de ernstige fysieke en morele risico's, die het wapengeweld veroorzaakt met zijn verwoestingen en zijn doden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 78. § 5

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam